आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको सूचना !